معاون امور برادران

  • شرح وظایف:

الف) تهيه و تدوين پيش نويس برنامه و بودجه سالانه امور برادران جهت ارائه به شوراي معاونين

ب) تدوين تقويم اجرايي برنامه‌ها و فعاليت‌ها و پيگيري دقيق آن

ج) سازماندهي و حمايت از انجمن‌هاي اسلامي مدارس پسرانه

د) پيشنهاد مسئولين و رابطين امور برادران مناطق و نواحی به مسئول استان جهت صدور ابلاغ

ه) نظارت و ارزيابي عملكرد امور برادران اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي مدارس

و) انجام امور مطالعاتي و پژوهشي بر حسب نياز با تأييد مركز بررسي‌هاي كاربردي دفتر مركزي

ج) فعال‌سازي شوراي دانش‌آموزي قرارگاه ملی اتحاديه استان

د) برنامه‌ريزي و پيگيري امور مربوط به آموزش اعضاي انجمن‌ها و نيروهاي اتحاديه

ز) موارد عنداللزوم

  • بحث نیرویی در معاونت برادران:

مسئول متوسطه دوم (کارشناس)

الف) سازماندهي و ساماندهي انجمن‌هاي مدارس با مساعدت و همكاري مسئولين و رابطين اتحاديه‌هاي مناطق و شهرستان‌ها

ب) پيگيري امور مربوط به انتخابات شوراهاي دانش‌آموزي نواحی و استان و تهيه گزارش

ج) فعال‌سازي شوراي دانش‌آموزي اتحاديه استان

ه) تدوين برنامه‌هاي فرهنگي – اجتماعي استان و ارائه راهبرد براي تدوين برنامه‌هاي مناطق و شهرستان‌ها

و) سازماندهي و پيگيري امور مربوط به هيأت‌هاي انصارالمهدي (عج)

ز) پيگيري طرح سرگذشت پژوهي شهداي دانش‌آموز

ح) برگزاري دوره‌هاي اردويي ويژه اعضاء با مشاركت و همياري كارشناس سازماندهي – آموزش

ط) موارد عند اللزوم

 

 

ماده 6- وظايف رابط يا مسئول ناحیه

الف) شناسايي، سازماندهي، ساماندهي، هدايت و حمايت انجمن‌هاي اسلامي مدارس

ب) برگزاري جلسات ماهانه توجيهي–تشكيلاتي ويژه مسئولين انجمن‌ها و مسئولين واحدهاي تابعه

ج) برگزاري انتخابات شوراي دانش‌آموزي داخل ناحیه و تشكيل منظم جلسات مربوطه

د) تدوين برنامه سالانه ناحیه با همفكري اعضاي شوراي دانش‌آموزي استان

ه) تدوين تقويم اجرايي برنامه‌ها و پيگيري دقيق آن

و) مشاركت جدي در برنامه‌هاي استاني

ز) بازديد از انجمن‌هاي اسلامي تحت پوشش به منظور حل و فصل مسائل و مشكلات موجود

ج) برنامه‌ريزي دقيق جهت اجراي برنامه‌هاي ابلاغي از طرف استان و دفتر مركزي

ط) ارسال گزارش عملكرد انجمن‌هاي اسلامي و اتحاديه به استان (هر سه ماه يكبار)

ي) انتصاب مسئول انجمن اسلامي با هماهنگي مسئولین مناطق

ك) حمايت از برنامه‌هاي ويژه انجمن‌هاي اسلامي مدارس در سطح ناحیه

تبصره:مسئول يا رابط اتحاديه ناحیه در قبال مسئول اتحاديه استان پاسخگو مي‌باشد.

تبصره:نحوه گزينش و جذب رابطين و مسئولين ناحیه و ميزان امكانات هر اتحاديه در دستورالعمل‌هاي مربوطه ابلاغ خواهد شد.

 

اتحاديه نواحی پنج گانه

مسئول ناحیه اجراي برنامه‌هاي كشوري و استاني را در سطح ناحیه و برنامه‌هاي ويژه ناحیه ای و هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن اسلامي را به عهده دارد.

تبصره:ارتباطات بيروني اتحاديه در نواحی كه رابط دارند توسط رابط برادر صورت مي‌پذيرد